NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. MB „BICEPS“ (turpmāk tekstā - Pārdevējs) interneta veikalā (turpmāk tekstā - Veikals) veic tirdzniecību saskaņā ar MB „BICEPS“ preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem (turpmāk tekstā - Noteikumi) .

1.2. Klientam pirms reģistrēšanās ir jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāatzīmē izvēles rūtiņa, lai norādītu, ka tiem piekrīt.

1.3. Pēc reģistrēšanās lietotājs kļūst par Veikala klientu (turpmāk - Klients), kurš iegūst Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus.

1.4. Ja Klients neievēro Noteikumos noteiktos nosacījumus, pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā ierobežot Klienta tiesības vai atcelt reģistrāciju.

1.5. Ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktus, Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus, Klientu iepriekš nebrīdinot. Jaunie Noteikumi stājas spēkā ar to ievietošanas dienu Veikalā. Klientu pasūtījumi, kas veikti pirms Noteikumu grozīšanas, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumiem, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.6. Pārdevējs nav atbildīgs un neatlīdzina Klientam zaudējumus, kas viņam radušies Noteikumos paredzēto nosacījumu neievērošanas dēļ.

2. KLIENTA PERSONAS DATI

2.1. Lietotājs var reģistrēties Pārdevēja mājaslapā (www.MrBiceps.lv), reģistrācijas laikā norādot pieprasītos personas datus.

2.2. Klienta reģistrācija tiek apstiprināta automātiski, un uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīta vēstule ar Klienta pieteikšanās informāciju.

2.3. Klients piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus šajos Noteikumos noteiktajos gadījumos un nolūkos.

2.4. Pārdevējs apliecina, ka Klienta personas dati tiks izmantoti Klienta identifikācijai, pasūtot preces, pasūtīto preču piegādei.

2.5. Klients apņemas glabāt savus Veikala pieteikšanās datus un neizpaust tos trešajām personām. Šī Noteikumu punkta pārkāpuma gadījumā visa ar to saistītā atbildība gulstas uz Klientu. Uzzinot par savu pieteikšanās datu noplūdi, Klients nekavējoties informē Pārdevēju, kurš, pamatojoties uz Klienta paziņojumu, bloķē Klienta pierakstīšanās datus. Puses atsevišķi vienojas par Klienta reģistrācijas atkārtotu aktivizēšanu.

2.6. Pārdevējs apņemas neizpaust Klienta personas datus un ar pasūtījumu saistīto informāciju trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus ar Klienta pasūtījumu saistītus pakalpojumus. Citos gadījumos Klienta personas datus var izpaust pēc kompetentās valsts institūcijas pieprasījuma Lietuvas Republikas likumos noteiktajos gadījumos vai ar atsevišķu Klienta rakstisku piekrišanu.

2.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Klienta personas datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

3. PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS LĪGUMS

3.1. Pārdevēja pasūtījuma apstiprināšana pēc tam, kad Klients ir iesniedzis pasūtījumu pēc tam, kad ir iepazinies un piekritis šiem Noteikumiem, ir līdzvērtīga pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanai. No šī brīža Klientam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm par tajā laikā noteiktajām cenām un pieņemt šīs preces.

3.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Klients ir samaksājis par preci un tās saņem.

3.3. Par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu uzskatāms pielikums, t.i. pasūtījuma apstiprinājums, ko Klients saņēmis pa e-pastu, ar tajā norādīto informāciju.

3.4. Līgums tiek lauzts, kad kāda no līguma pusēm atceļ pasūtījumu vai kad Klienta pamatotais pieprasījums atdot visu (daļu) par preci samaksāto naudu, aizstāt preci ar tādas pašas kvalitātes preci, saprātīgā termiņā novērst preces trūkumus vai atlīdzināt defektu novēršanas izdevumus, ja tos novērš pats vai ar trešo personu palīdzību, ir apmierināts.

3.5. Katru reizi, kad tiek veikts pasūtījums, tiek noslēgts jauns pirkšanas-pārdošanas līgums.

4. APMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Veikalā norādītās preču cenas jau ir galīgas, t.i. tajās jau ir iekļauts likumā noteiktais pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā.

4.2. Piegādes maksa tiek norādīta, veicot pasūtījumu, līdz tā apstiprināšanai.

4.3. Klients par pasūtītajām precēm veic priekšapmaksu, izmantojot PaySera sistēmu. Tā ir uzticama, droša un ātra tiešsaistes maksājumu sistēma. PaySera pakalpojumu lietotāji ir pasargāti no datu nozagšanas un pazaudēšanas, jo darījumu drošība tiek nodrošināta, izmantojot vismodernākās informācijas tehnoloģijas.

4.4. Pārdevējs apņemas sniegt pareizu informāciju, kas nepieciešama, lai pilnībā apmaksātu pasūtīto preci, taču neuzņemas atbildību par banku sniegto pakalpojumu slikto kvalitāti un no tā izrietošajiem zaudējumiem. Tāpat Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par Klienta pieļautajām kļūdām pasūtījuma noformēšanas un izpildes laikā (piem., nepareiza konta numura ievadīšana, nepareizi norādīts pasūtījuma numurs u.c.) un no tā izrietošajiem zaudējumiem.

 

5. PREČU PIEGĀDES NOSACĪJUMI

5.1. Piegādes cena ir atkarīga no pasūtījuma summas: ja pirkuma summa ir mazāka par 79,99 Eur - preces piegādes cena ir 2,99 Eur, pērkot par vairāk nekā 79,99 Eur - bezmaksas piegāde. *Par piegādi uz salām un citām grūti sasniedzamām vietām var tikt piemērota papildu maksa.

5.2. Neatkarīgi no lieluma, apjoma un piegādes veida visiem pasūtījumiem tiek piemērota vienreizēja iepakojuma maksa 0,29 € apmērā.

5.3. Lai saņemtu rēķina elektronisko versiju, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz info@mrbiceps.lv

5.4. Pasūtījumi tiek pieņemti katru dienu, bet izpildīti tikai darba dienās.

6. PREČU GARANTIJAS

6.1. Pārdevējs apliecina, ka Preces atbilst parastajām šo Preču kvalitātes prasībām. Katras Veikalā pārdotās Preces vispārīgās īpašības ir norādītas katrai Precei pievienotajā Preces aprakstā.

6.2. Klienta izmantoto elektronisko līdzekļu dēļ Preču krāsa Veikalā dažkārt var neatbilst patiesajām Preču krāsām. Tāpat arī paša iepakojuma izskats var atšķirties no mājaslapā redzamā.

6.3. Pārdevējs neatbild par Preču kvalitātes pasliktināšanos, ja Pircējs vai personas, kurām Pircējs Preces ir nodevis, tās izmantojuši citiem mērķiem, nevis tādiem, kādiem Prece parasti tiek lietota, nav ievērojis instrukcijas, pārkāpis Preču transportēšanas, uzglabāšanas, izmantošanas un/vai preču uzglabāšanas noteikumus, kā arī, ja Precei ir redzami Preču iepakojuma vai citi ārējie defekti, kas nav pārrunāti Preču nodošanas laikā vai Preču īpašības ir pasliktinājušās Klienta vai citu personu, kurām Klients preces nodevis, darbības rezultātā.

7. PREČU ATPAKAĻSŪTĪŠANA

7.1. Klientam pārdoto Preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek nomainītas un atmaksātas saskaņā ar “Noteikumi par distances līgumu"", ko apstiprinājis Latvijas Republikas Ministru kabinets 2014.g. 20. maijā ar rīkojumu Nr. 255. Vairāk par atpakaļsūtīšanas nosacījumiem varat lasīt šeit.

7.2. Preču, kas klientam nepatīk, atpakaļsūtīšanas gadījumā piegādes maksa ir jāmaksā Klientam. Atpakaļsūtīto nekvalitatīvo preču sūtīšanas izmaksas sedz Pārdevējs.

7.3. Pārdevējs pieņem Preces no Pircēja, ja: Prece nav lietota, nav zaudējusi savu izskatu un nav Klienta sabojāta, tiek nodota oriģinālā, glītā iepakojumā, tiek atdota pilna Preču komplektācija, Klients iesniedz Preces pirkuma dokumentu.

7.4. Prece netiek apmainīta, defekti bez maksas netiek novērsti un nauda netiek atmaksāta, ja preces defekti radušies tādēļ, ka klients ir pārkāpis preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus.

8. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

8.1. Klientam ir tiesības: iegādāties pārdošanā esošo Preci par Veikalā norādīto cenu saskaņā ar Noteikumiem, anulēt ar saziņas līdzekļiem noslēgto Preces pirkuma-pārdošanas līgumu, rakstiski brīdinot Pārdevēju 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preces piegādes dienas, ja prece nav bojāta vai nav būtiski mainījies tās izskats, izņemot gadījumus, ja tiek noslēgts līgums par precēm, kas ražotas pēc klienta individuāla pasūtījuma;

8.2. Klients apņemas: izmantojot Pārdevēja veikalā sniegtos pakalpojumus, vadīties pēc un ievērot Veikala noteikumos noteiktos nosacījumus, neatklāt savu pieteikšanās informāciju trešajām personām, iesniegt izpildītos pasūtījumus Pārdevējam šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā, Noteikumos noteiktajā kārtībā ar Pārdevēju norēķināties par iegādātajām Precēm, ja mainās reģistrācijas anketā norādītie personas dati, nekavējoties atjaunināt šos datus un iepazīties ar Veikala Noteikumiem.

8.3. Pārdevējam ir tiesības: jebkurā laikā apturēt Veikala darbību; mainīt, atjaunināt un labot Noteikumus. Mainīt pārdoto Preču klāstu un cenas; Klientam apzināti kaitējot Veikalam vai Pārdevējam, bez brīdinājuma ierobežot vai atcelt Klienta reģistrāciju un piekļuvi Veikala sniegtajiem pakalpojumiem; atcelt Klienta pasūtījumu, ja Klients kavējas ar Preču apmaksu vai pasūtījums ir neprecīzs vai nepareizs.

8.4. Pārdevējs apņemas: pārdot Preces un tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegt Klientam, kurš par tām ir samaksājis, Preču pirkšanu un pārdošanu apliecinošu dokumentu; pārdot Preces kopā un piegādāt pasūtītās Preces saskaņā ar Noteikumos norādītajiem nosacījumiem; valsts valodā sniegt Klientam nepieciešamo, pareizu un vispusīgu informāciju par pārdodamo Preci; saskaņā ar Noteikumos paredzētajiem nosacījumiem ļautu Klientam izmantot Veikala sniegtos pakalpojumus.

8.5. Klients ir atbildīgs par sniegto personas datu pareizību un par pierakstīšanās datu uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām.

8.6. Klients ir atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas Interneta veikalā.

8.7. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tādēļ, ka Klients nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan šāda iespēja ir bijusi nodrošināta.

8.8. Pārdevējs nav atbildīgs par citu, trešo personu, Veikalā publicēto reklāmu un tajā esošās informācijas pareizību.

8.9. Puses vienojas, ka vienas puses atbildības gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei nodarītos tiešos zaudējumus.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Stingri aizliegts kopēt vai citādi izplatīt MB „BICEPS“ mājaslapā esošo informāciju bez veikala rakstiskas atļaujas.

9.2. Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, un šajos noteikumos paredzētajām attiecībām piemērojami Lietuvas Republikas tiesību akti.

9.3. Visus strīdus, kas rodas Noteikumu izpildes laikā, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā. Ja strīds netiek atrisināts pārrunu ceļā, strīdi tiek izšķirti tiesā.